551364MODELING AND CONTROL SYSTEM
การจำลองและระบบควบคุม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (3-11-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551251 หรือ
103105 หรือ
SCI03 1005
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร17:00-21:00B1209BC533518W    
  พุธ17:00-21:00B1209BC      
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
นางสาวสุนทรี แสงศรี
นายสมชาย สืบเทพ
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-33-18
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 อาทิตย์08:00-17:00B1209BC502723W    
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.