551263THERMO-FLUID SYSTEM
ระบบทางความร้อนและของไหล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551156 หรือ
105102 หรือ
SCI05 1002
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อาทิตย์13:00-17:00B1128(SmartCR)BC34340M    
  เสาร์08:00-12:00B1128(SmartCR)BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
อาจารย์ธนนันต์ ศรีสุพรรณ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นายธงชัย เทียมทัด
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
นายโกวิทย์ แถมเกษม
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะ นศ. สาย ปวส.
  02 อาทิตย์13:00-17:00B1119BC40337W    
  เสาร์08:00-12:00B1119BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
นายโกวิทย์ แถมเกษม
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
อาจารย์ธนนันต์ ศรีสุพรรณ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นายธงชัย เทียมทัด
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะ นศ. สาย ปวส.
  03 อาทิตย์08:00-12:00B1135BC27252W    
  อาทิตย์13:00-17:00B1135BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนักศึกษา SNC รุ่น 1 เท่านั้น (ให้นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม SNC ดำเนินการลดรายวิชา หากท่านไม่ดำเนินการสาขาวิชาจะดำเนินการลดรายวิชาให้เอง)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.