214206ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
สังกัดสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล, -
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:00B3103BC56560M    
  ศุกร์09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
นางสาวโชติมา กระจ่างเอี่ยม
นางสาวปพิชญา แก่นสวรรค์
สำรองสำหรับ:วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) ชั้นปี 2
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ชั้นปี 2
30-20-10
25-25-0
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อังคาร13:00-15:00B3103BC57570M    
  ศุกร์09:00-12:00Lab Com13:F7COM3F7L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
นางสาวนันทิดา แหยงกระโทก
นายณัฏฐ์อัษฎา สังสะโอภาส
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี56-54-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 อังคาร13:00-15:00B3103BC55541M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab Com12:F7COM2F7L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งวารินทร์
นางสาวลดาวัลย์ แย้มครวญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  04 อังคาร13:00-15:00B3103BC55469M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab Com13:F7COM3F7L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
นายณัฏฐ์อัษฎา สังสะโอภาส
นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.