621703COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
เวชศาสตร์ปริวรรตที่มีชุมชนเป็นฐาน
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์, เวชศาสตร์ปริวรรต
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี11:00-12:00F9F9C1064W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.ปิยาอร นำไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัณฐิกา วศินพงศ์วณิช
อาจารย์ นายแพทย์การุญพงค์ ภัทรามรุต
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 (นานาชาติ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.