535204AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530201 หรือ
ENG30 2001
รายวิชาต่อเนื่อง:535307, 535307, 535310, 535485, 535485
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-12:00ห้องอบรม2_อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C330M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี1-0-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อังคาร13:00-17:00อาคารวิชาการ 1CC660W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี1-0-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พุธ13:00-17:00อาคารวิชาการ 1CC880W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี1-0-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  04 พฤหัสบดี08:00-12:00B1206BC880W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี1-0-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.