617442WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617441 หรือ
CO 617441
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร16:00-19:00B1207BC16160M    
  พุธ13:00-16:00B5211B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
อาจารย์ ดร.ญาดา ปินะถา
อาจารย์วีรพงษ์ ทันจังหรีด
สอบประจำภาค: 8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM37-ID:2563011209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM38-ID:2563011210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 อังคาร16:00-19:00B1207BC16160M    
  พุธ13:00-16:00B5211B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
อาจารย์ ดร.ญาดา ปินะถา
อาจารย์วีรพงษ์ ทันจังหรีด
สอบประจำภาค: 8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM37-ID:2563011209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM38-ID:2563011210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 อังคาร16:00-19:00B1207BC15150M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
อาจารย์ ดร.ญาดา ปินะถา
อาจารย์วีรพงษ์ ทันจังหรีด
สอบประจำภาค: 8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM37-ID:2563011209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM38-ID:2563011210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  04 อังคาร16:00-19:00B1207BC15132M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
อาจารย์ ดร.ญาดา ปินะถา
อาจารย์วีรพงษ์ ทันจังหรีด
สอบประจำภาค: 8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM37-ID:2563011209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
8 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM38-ID:2563011210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.