521412AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101 หรือ
SCI05 1001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์16:30-19:30F5F5C61547M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คธา วาทกิจ
นายธนากร แนวกลาง
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นายเกียรติศักดิ์ ใจโต
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
นายฉัตริน เรืองจอหอ
นางสาวกมลชนน วงค์สถาน
นายนนทกร ภาคภูมิ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เฉพาะนศ.รหัส B59* เท่านั้น
  02 พุธ16:30-19:30F5F5C604119W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คธา วาทกิจ
นายธนากร แนวกลาง
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นายเกียรติศักดิ์ ใจโต
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
นายฉัตริน เรืองจอหอ
นางสาวกมลชนน วงค์สถาน
นายนนทกร ภาคภูมิ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เฉพาะนศ.รหัส B59* เท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.