521367FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 521366
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์จรูญศักดิ์ สมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
นายนัฐพิชน บุตรี
นายสุวรรณ เอกรัมย์
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี
นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว
นายธนากร แนวกลาง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาแจ้งปิด อว 7414(3)/99 ลว. 17 มี.ค. 63
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.