575581TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR I
สัมมนามหาบัณฑิตวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาเนื่องจากไม่ม่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.