235204PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีการจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี15:00-17:00Lab_Com5B2L50500W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00B3101BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งวารินทร์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558 เฉพาะนักศึกษาการจัดการ
  02 พฤหัสบดี15:00-17:00Lab_Com6B2L50473W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00B3101BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
นางสาวรัชนีกร ทองมา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558 เฉพาะนักศึกษาการจัดการ
  03 พฤหัสบดี15:00-17:00Lab_Com7B2L502822W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00B3101BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558 เฉพาะนักศึกษาการจัดการ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.