540302MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
ปฏิบัติการวัสดุและการวัด
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530211 และ 540202 หรือ
540202 และ ENG30 2002
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F5104F5C880M    
  จันทร์09:00-12:00F5109F5C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายอมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์
นางสาวสุรัสวดี นัยนารถ
อาจารย์นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี
นางสาวบุษรินทร์ ศรีบัวลา
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พุธ16:00-19:00F5104F5C541W    
  พุธ16:00-19:00F5109F5C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวจิดาภา ชมชื่น
นางสาวสิริพร ขันทองคำ
นางสาวพรพรรณ เฉิดฉาย
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 ศุกร์18:00-21:00F5104F5C660M    
  ศุกร์18:00-21:00F5109F5C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวสุรัสวดี นัยนารถ
นางสาวพรพรรณ เฉิดฉาย
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองประสม
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้า และการคืบของโลหะหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.