521319AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 521314 และ 521318
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์14:00-17:00F5F5L30300M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คธา วาทกิจ
อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายธนากร แนวกลาง
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
Mr.PHAN VAN MAN
นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.