521318AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101 หรือ
SCI05 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:521319, 521473
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี10:00-13:00F5F5L514W    
อาจารย์: อาจารย์จรูญศักดิ์ สมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล
นายนัฐพิชน บุตรี
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว
นายวิชาญ วีรชัยสุนทร
นายฐิติ สุทธิวงศ์
นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค
นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.