532480PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
รายวิชาต่อเนื่อง:532481, 532491, 532491, 532496, 532496
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-10:00B1125BC1284M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
สอบประจำภาค:
  02 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
สอบประจำภาค:
  03 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
สอบประจำภาค:
  04 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
สอบประจำภาค:
  05 จันทร์09:00-10:00B1125BC1257M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
สอบประจำภาค:
  06 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
สอบประจำภาค:
  07 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
สอบประจำภาค:
  08 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน
สอบประจำภาค:
  09 จันทร์09:00-10:00B1125BC1266M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
สอบประจำภาค:
  10 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์
สอบประจำภาค:
  11 จันทร์09:00-10:00B1125BC1293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
อาจารย์ ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.