532204ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 532203 หรือ
CO 532203
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5L68680W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอนปฏิบัติการทุกวันพุธ เวลา 17-18 น. จำนวน 4 ห้อง คือ B1113 B1115 B1117 B1119
  02 พฤหัสบดี16:00-19:00F5F5C58580W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอนปฏิบัติการทุกวันพุธ เวลา 17-18 น. จำนวน 4 ห้อง คือ B1113 B1115 B1117 B1119
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.