526308CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเซรามิก
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 526208
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 526309, 526309
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00B1135BC905337W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1135BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ โชคค้า
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554, 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.