535333INTEGRATED MANUFACTURING PROCESSES
การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535221
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์16:00-20:00B1112BC1028W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอนเป็นภาษาอังกฤษ
Course Description
การบูรณาการความรู้ ด้านกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความล้มเหลว และผลกระทบของกระบวนการผลิต หลักการเบื้องต้นของการคิดต้นทุนการผลิตชิ้นงาน การผลิตเชิงอุตสาหกรรมตามแบบที่กำหนด การเชื่อมโยงกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถผลิตเป็นชิ้นงานสำเร็จ
เช่น การขึ้นรูป การแปรรูป การอบชุบความร้อน การปรับปรุงคุณภาพผิว การประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ ทั้งที่เป็นชิ้นงานโลหะโลหะแผ่น พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.