535313MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525202 และ 525204 และ 530211 หรือ
525202 และ 525204 และ ENG30 2002
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F5F5C1091M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวชัชพิมุข พรหมโชติ
นายอรรถโชค ภู่พันชิต
นางสาวพรพรรณ เฉิดฉาย
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พฤหัสบดี16:00-19:00F5F5C1055W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวสุรัสวดี นัยนารถ
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นายอัครณัฎฐ์ รัตนพงศ์ภัค
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5C11101M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวสุรัสวดี นัยนารถ
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นายอัครณัฎฐ์ รัตนพงศ์ภัค
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้า และการคืบของโลหะหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.