523371MICROPROCESSORS
ไมโครโพรเซสเซอร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523273
รายวิชาต่อเนื่อง:523473
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์17:00-20:00B2102BC40382W    
  อังคาร17:00-20:00F11-421.MicroPF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
สอบประจำภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
  02 จันทร์17:00-20:00B2102BC402812W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-421.MicroPF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
สอบประจำภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
  03 จันทร์17:00-20:00B2102BC402020W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-421.MicroPF11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
สอบประจำภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.