525340MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525202 และ 525204 และ 530211 หรือ
525202 และ 525204 และ ENG30 2002
รายวิชาต่อเนื่อง:525477
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F5F5C30300W    
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
นายสิริชัย ดวงเดือน
นางสาวเพ็ญพิชา เนียมสกุล
นางสาววิภาดา โบราณสาร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดสอบเองนอกตารางสอบ (E-learning) สอบวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 13.00-14.30 น.
  02 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
นายณัฏฐพล อำไพ
นายธงชัย เทียมทัด
นายสิริชัย ดวงเดือน
นางสาวอัมพวรรณ วันดี
นางสาวเพ็ญพิชา เนียมสกุล
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นายวสุ พิริยะกุลวัฒน์
นายธนพัต พฤกษาพันธุ์รัตน์
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
  03 ศุกร์13:00-16:00F5F5C30237W    
อาจารย์: อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
นายสิริชัย ดวงเดือน
นางสาวเพ็ญพิชา เนียมสกุล
นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดสอบเองนอกตารางสอบ (E-learning) สอบวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 13.00-14.30 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.