529294ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529292
รายวิชาเทียบเท่า:529294, 583294
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F11-317F11L30300M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายสถิต ฉิมพลี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในคาบแรกทุกคน และซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่บรรณสาร ช่องทางติดต่อ >>Facebook : 1/2565-529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
  02 อังคาร13:00-16:00F11-317F11C30300M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายสถิต ฉิมพลี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในคาบแรกทุกคน และซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่บรรณสาร ช่องทางติดต่อ >>Facebook : 1/2565-529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
  03 อังคาร17:00-20:00F11-317F11C30273W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
นายชนภัทร ทุมพงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในคาบแรกทุกคน และซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่บรรณสาร ช่องทางติดต่อ >>Facebook : 1/2565-529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
  04 พุธ13:00-16:00F11-317F11L30300M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
นางสาวศุภลักษณ์ ราชโส
นายฮิเดกิ ค้าขาย
นายชนภัทร ทุมพงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในคาบแรกทุกคน และซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่บรรณสาร ช่องทางติดต่อ >>Facebook : 1/2565-529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
  05 พฤหัสบดี13:00-16:00F11-317F11C30246W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวพรรษา ไขกระโทก
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในคาบแรกทุกคน และซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่บรรณสาร ช่องทางติดต่อ >>Facebook : 1/2565-529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
  06 พุธ17:00-20:00F11-317F11C30291W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวพรรษา ไขกระโทก
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นางสาวศุภลักษณ์ ราชโส
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในคาบแรกทุกคน และซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่บรรณสาร ช่องทางติดต่อ >>Facebook : 1/2565-529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
  07 จันทร์17:00-20:00F11-317F11C30273W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายภานุวัฒน์ แข็งแรง
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
นายสถิต ฉิมพลี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในคาบแรกทุกคน และซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่บรรณสาร ช่องทางติดต่อ >>Facebook : 1/2565-529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.