530212MATERIAL TESTING
การทดสอบวัสดุ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530211 หรือ
ENG30 2002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร08:00-10:00B3103BC60591M    
  พุธ13:00-15:00F5F5L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนปฏิบัติทุกวันพุธ เวลา 13-16 น.
  02 อังคาร08:00-10:00B3103BC60582W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00F5F5L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนปฏิบัติทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13-16 น.
  03 อังคาร08:00-10:00B3103BC54486M    
  ศุกร์13:00-15:00F5F5L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนปฏิบัติทุกวันศุกร์ เวลา 13-16 น.
  04 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาเพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.