523201COMPUTER PROGRAMMING II
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523101 หรือ
ENG23 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:521471, 523231, 523232, 523232, 523434, 523454, 523454, 523458, 533266, 533422, 539206, 539425, ENG23 3017, ENG23 3017
รายวิชาเทียบเท่า:523201, ENG23 2001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00Lab_Com1BL45432W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นายนิยม ประทุมมา
นายอำนาจ จงมอบกลาง
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 17:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ภาษาซี เรียนบรรยายแบบ E-learning
  02 พุธ13:00-16:00Lab_Com3BL55505W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นางสาวสาวิตรี กวางษี
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 17:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1125 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ภาษา Python เรียนบรรยายแบบ E-learning
  03 อังคาร13:00-16:00Lab Com13:F7COM3F7L50464W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นายอรรคเดช โสสองชั้น
นายสันทัด เหมจันทึก
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 17:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 ก.พ. 2564 เวลา 17:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ภาษาซี เรียนบรรยายแบบ E-learning
  04 อังคาร13:00-16:00Lab Com10:cad IIF6L50491W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นายอมรเทพ เทพวิชิต
นายศักชัย หันขุนทด
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 17:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ภาษาซี เรียนบรรยายแบบ E-learning
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.