531101ENGINEERING MATERIALS
วัสดุวิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโลหการ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:526201, CO 526201, 526410, 526427, 531313, 531320, 531325, 531327, 531328, 531340, 531352, 531374, 531403, 532451, 535232, 535302, 535308, 535337, 535465, 535485, 537202, 537203, ENG35 2022
รายวิชาเทียบเท่า:ENG31 1001, 531101
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์16:00-18:00B4101BC15001085415W    
  พุธ15:00-17:00B4101BC      
อาจารย์: อาจารย์ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร
อาจารย์ฐิติกร ฉ่ำช่วง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
อาจารย์ ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM13-ID:2563011125 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM14-ID:2563011127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM15-ID:2563011128 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM16-ID:2563011129 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM17-ID:2563011130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM18-ID:2563011131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM19-ID:2563011132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM20-ID:2563011133 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM21-ID:2563011134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM22-ID:2563011135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM23-ID:2563011136 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM24-ID:2563011137 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM25-ID:2563011138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM26-ID:2563011139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM27-ID:2563011140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM28-ID:2563011141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM29-ID:2563011201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM30-ID:2563011202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM31-ID:2563011203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM32-ID:2563011204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM33-ID:2563011205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM34-ID:2563011206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.