551241ENGLISH FOR ENGINEER I
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:551242, ENG51 2042
รายวิชาเทียบเท่า:ENG51 2041, 551241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์09:00-11:00B1209BC89836W    
  เสาร์11:00-12:00B1209BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
สอบประจำภาค:
  02 เสาร์09:00-11:00B1208BC86797W    
  เสาร์11:00-12:00B1208BT      
อาจารย์: อาจารย์กมร บุตรแสง
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
สอบประจำภาค:
  03 เสาร์13:00-16:00B1212BC958510W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
สอบประจำภาค:
  04 พฤหัสบดี17:00-20:00B1117BC683137W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-25-36
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษา SNC รุ่น 2 เท่านั้น (ให้นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม SNC ดำเนินการลดรายวิชา หากท่านไม่ดำเนินการสาขาวิชาจะดำเนินการลดรายวิชาให้เอง)
  05 เสาร์13:00-16:00B1113BC94868W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
อาจารย์กมร บุตรแสง
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-64-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรพรีซิชั่นเท่านั้น
  06 พฤหัสบดี17:00-20:00B1123BC39309W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษา SNC รุ่น 2 เท่านั้น (ให้นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม SNC ดำเนินการลดรายวิชา หากท่านไม่ดำเนินการสาขาวิชาจะดำเนินการลดรายวิชาให้เอง)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.