203404BUSINESS CHINESE I
ภาษาจีนธุรกิจ 1
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 203403 หรือ
IST30 1203
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:203405, IST30 1205
รายวิชาเทียบเท่า:IST30 1204, 203404
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B1202BC30264W    
  จันทร์15:00-16:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกชั้นปี30-26-4
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เฉพาะนศ.การจัดการ
  02 อังคาร09:00-11:00B1201BC30300M    
  อังคาร11:00-12:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกชั้นปี30-30-0
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เฉพาะนศ.การจัดการ
Course Description
พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับการทำธุรกิจ โดยเน้นการทำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้นและการนำเสนองานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.