103202NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103105 และ 202103 หรือ
103105 และ 408101 หรือ
103105 และ 423101 หรือ
103201 และ 202103 หรือ
103201 และ 408101 หรือ
103201 และ 423101 หรือ
103105 และ 523101
รายวิชาต่อเนื่อง:402482, 402502, 402660, 402660, 425458, 425458, 435301, 435301
รายวิชาเทียบเท่า:SCI03 2002, 103202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00B1117BC601842W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1117BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
สอบประจำภาค:
Course Description
การคำนวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ สมการพืชคณิต ที่ไม่เชิงเส้น สมการพืชคณิตเชิงเส้น ระเบียบวิธี ผลต่างสืบเนื่อง ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของ เมตริกซ์สมมาตรพหุนามประมาณค่า การหาอนุพันธ์
อินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ เชิงอนุพันธ์ การกำหนดเส้นโค้งโดยวิธีกำลังสองน้อย ที่สุด การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.