IAT34 5221MOLECULAR BIOLOGY
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:IAT34 5222, IAT34 5226, IAT34 5227, IAT34 5228, IAT34 5229, IAT34 5447
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:00C2-233C2C20713M    
  พฤหัสบดี09:00-11:00C2-233C2C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  02 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.