ENG39 2101INSTRUMENTATION FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS
เครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (3-3-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG39 2002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2566
  02 อังคาร09:00-12:00B1141BC60582M    
  พุธ17:00-20:00F11-301F11C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายสำเริง สันทาลุนัย
นายณัฐกุล พวงประโคน
นายศักดินันท์ แรมจันทึก
นายวีรวัฒน์ เจริญศิริ
นายธนกฤต ชัยวันดี
นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์
สอบกลางภาค: 18 พ.ค. 2566 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 30 มิ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2565
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.