ENG39 2006ELECTRONIC DEVICES
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG39 2002 และ ENG39 2003
รายวิชาต่อเนื่อง:ENG39 2102, ENG39 3103, ENG39 4215, ENG39 4216, ENG39 4218
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-12:00B6503-AB6C40400M    
  พุธ13:00-15:00B2101BC      
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-301F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ
นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์
นายวรรธนัย พงษ์ธรรม
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี40-40-0
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 ธ.ค. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2565
  02 พุธ10:00-12:00B6503-AB6C30300M    
  พุธ13:00-15:00B2101BC      
  ศุกร์09:00-12:00F11-301F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 ธ.ค. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2565
  03 พุธ10:00-12:00B6503-AB6C40400W    
  พุธ13:00-15:00B2101BC      
  ศุกร์16:00-19:00F11-301F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายวรรธนัย พงษ์ธรรม
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 ธ.ค. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2565
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.