ENG31 2010ELECTRICAL ENGINEERING AND BASIC ELECTRONICS
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโลหการ
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: SCI05 1002
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00B6109-AB6C27261M    
  อังคาร15:00-18:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
นายไอศวรรย์ แท่งทอง
นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นางสาวศุภลักษณ์ ราชโส
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นายชนภัทร ทุมพงษ์
นายปวิธ สกลเกียรติขจร
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  02 อังคาร10:00-12:00B5204B2C27270W    
  ศุกร์13:00-16:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นางสาวศุภลักษณ์ ราชโส
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายชนภัทร ทุมพงษ์
นายปวิธ สกลเกียรติขจร
นางสาวสุวิมล เตชะนอก
นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ
นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  03 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นางสาวศุภลักษณ์ ราชโส
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายชนภัทร ทุมพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.