ENG39 2002ELECTRIC CIRCUITS AND BASIC INSTRUMENTATION
วงจรไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: SCI05 1002 หรือ
105102
รายวิชาต่อเนื่อง:ENG39 2006, ENG39 2101, ENG39 3001, ENG62 3102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์:
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566
  02 จันทร์08:00-10:00B2101BC46451W    
  อังคาร10:00-12:00B6503-AB6C      
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายอำนวย ทีจันทึก
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสุกิจ บุญภูมิ
นางสาวหทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์
สอบกลางภาค: 12 ก.ย. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
12 ก.ย. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2565
  03 จันทร์08:00-10:00B2101BC46460W    
  อังคาร10:00-12:00B6503-AB6C      
  ศุกร์15:30-18:30F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายอำนวย ทีจันทึก
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสุกิจ บุญภูมิ
นายประพล จาระตะคุ
นางสาวหทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์
สอบกลางภาค: 12 ก.ย. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
12 ก.ย. 2566 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2565
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.