ENG29 3123MICROCONTROLLERS
ไมโครคอนโทรลเลอร์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG29 2122
รายวิชาต่อเนื่อง:ENG29 3381
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-17:00B1211BC18180M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-421.MicroPF11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายฮิเดกิ ค้าขาย
นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2566 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  02 จันทร์15:00-17:00B1211BC24240M    
  ศุกร์09:00-12:00F11-421.MicroPF11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายวิวรรธน์ สุเหร็น
นายปวิธ สกลเกียรติขจร
นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง
สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2566 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  03 จันทร์15:00-17:00B1211BC26260M    
  ศุกร์13:00-16:00F11-421.MicroPF11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง
นายปวิธ สกลเกียรติขจร
สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2566 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.