ENG29 2114ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG29 2112 และ ENG29 2113
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์17:00-20:00F11-320F11C23230M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวพรรษา ไขกระโทก
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ให้นักศึกษาซื้อหนังสือที่บรรณสาร รหัสวิชา 529205
  02 พุธ17:00-20:00F11-320F11C23203M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวพรรษา ไขกระโทก
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ให้นักศึกษาซื้อหนังสือที่บรรณสาร รหัสวิชา 529205
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.