ENG60 3001ELECTRICAL POWER SYSTEM AND PROTECTION
ระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยกิต7 (6-3-15)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG60 2004
รายวิชาเทียบเท่า:560301, ENG60 3001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-12:00B1128(SmartCR)BC20200M    
  เสาร์13:00-15:00B1128(SmartCR)BC      
  อาทิตย์13:00-16:00F11-311F11C      
  อาทิตย์13:00-16:00F11-321A-MicroF11C      
  อาทิตย์13:00-16:00F11-312AF11C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายประพันธ์ คัทวี
นายสมิง เติมพรมราช
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายนิรุตติ์ นิ่มอ่อน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.