ENG60 2008ELECTRICAL MACHINES AND CONTROL
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยกิต6 (5-3-13)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG60 2004 และ ENG60 2007
รายวิชาต่อเนื่อง:ENG60 3007, ENG60 4003
รายวิชาเทียบเท่า:560208, ENG60 2008
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์13:00-16:00B1127BC20200M    
  อาทิตย์09:00-12:00F11-306F11C      
  อาทิตย์13:00-15:00B1127BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
นายประพันธ์ คัทวี
นายสมิง เติมพรมราช
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายนิรุตติ์ นิ่มอ่อน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.