ENG60 2004ELECTRIC CIRCUITS AND ELECTRICAL MEASUREMENTS
วงจรไฟฟ้าและการวัดทางไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยกิต7 (6-3-15)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ENG60 1007
รายวิชาต่อเนื่อง:ENG60 2008, ENG60 3001, ENG60 3003, ENG60 3005, ENG60 3006
รายวิชาเทียบเท่า:ENG60 2004, 560204
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อาทิตย์08:00-12:00B1113BC65623M    
  อาทิตย์15:00-17:00B1113BC      
  เสาร์18:00-21:00F11-317F11C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายสมิง เติมพรมราช
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายนิรุตติ์ นิ่มอ่อน
นายวิษณุกร สมิงทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.