ENG25 2050ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: SCI05 1002 หรือ
105102
รายวิชาต่อเนื่อง:ENG25 2110
รายวิชาเทียบเท่า:536210, ENG25 2050
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-17:00B2101BC40346M    
  จันทร์17:00-20:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายสุเมธ อยู่ยง
นายวีรภัทร คำพันธ์
นางสุวิมล รัตนจันทร์
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  02 จันทร์15:00-17:00B2101BC40400M    
  อังคาร13:00-16:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นายภัทร สุระชน
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  03 จันทร์15:00-17:00B2101BC40319M    
  อังคาร17:00-20:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายสุเมธ อยู่ยง
นายวีรภัทร คำพันธ์
นางสุวิมล รัตนจันทร์
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  04 จันทร์15:00-17:00B1135BC40400M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-320F11C      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายภัทร สุระชน
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  05 จันทร์15:00-17:00B1135BC40328M    
  พุธ17:00-20:00F11-320F11C      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายณัฐพล ดลเจริญนนท์
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.