ENG20 1010INTRODUCTION TO ENGINEERING PROFESSION
แนะนำวิชาชีพวิศวกร
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ไม่ระบุ-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์18:00-21:00F01115F1C71710W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
อาจารย์นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-66-0
สอบประจำภาค:
  02 จันทร์18:00-21:00F5113F5C66660W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-65-1
สอบประจำภาค:
  03 จันทร์18:00-21:00F7121F7C66651W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่
นางสาวชลธิดา ทับงาม
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-64-2
สอบประจำภาค:
  04 จันทร์18:00-21:00F4107F4C68671W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา
นายพีรพัฒน์ สิงห์เขียว
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-66-0
สอบประจำภาค:
  05 จันทร์18:00-21:00F5104F5C66660W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์พงษ์อำมาตย์ แขนงแก้ว
นายนพวิทย์ อิทธิธนันต์ชัย
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-65-1
สอบประจำภาค:
  06 จันทร์18:00-21:00F5202F5C65650W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์
นางสาวมธุรดา โขวัฒนา
นายวงศธร ทองเกลียว
สอบประจำภาค:
  07 จันทร์18:00-21:00F6/1F6/1C65650W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ
สอบประจำภาค:
  08 จันทร์18:00-21:00F6-118F6C65632W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ชุติมณฑน์ เมฆี
นายธนพล จันดาเขียว
สอบประจำภาค:
  09 จันทร์18:00-21:00F11-310F11C65641W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
นายประพันธ์ คัทวี
สอบประจำภาค:
  10 จันทร์18:00-21:00F11-305F11C66660W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
นายวรเชษฐ์ เปไธสง
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-65-1
สอบประจำภาค:
  11 จันทร์18:00-21:00DIGITAL TECH LAB 08B6C70700W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.ปริญญ์ ศรเลิศล้ำวาณิช
นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-65-1
สอบประจำภาค:
  12 จันทร์18:00-21:00B6105-AB6C65632W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี
นายวรชัย เตโช
สอบประจำภาค:
  13 จันทร์18:00-21:00F16F16C67661W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์อัณณา สุกหอม
นายธนพล ทักษิณธานี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-64-2
สอบประจำภาค:
  14 จันทร์18:00-21:00F16F16C65650W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์อัณณา สุกหอม
นายธนพล ทักษิณธานี
สอบประจำภาค:
  15 จันทร์18:00-21:00DIGITAL TECH LAB 09B6C67670W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-66-0
สอบประจำภาค:
  16 จันทร์18:00-21:00F11-115F11C65650W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
สอบประจำภาค:
  17 จันทร์18:00-21:00อาคารจักรกลเกษตรGC66651W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน
นายพีรวัฒน์ แตงโสภา
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-64-2
สอบประจำภาค:
  18 จันทร์18:00-21:00B1125BC65650W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร
นายอดิศักดิ์ แดงบุตร
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.