304301INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00B1212BC1008911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559, 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.