572605RESEARCH METHODOLOGY
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
หน่วยกิต2 (1-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 572604
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ17:00-21:00B1120BC1064W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรีอำนรรค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.