539424INDUSTRIAL ELECTRONICS AND INTRODUCTION TO ROBOTICS
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์เบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (2-6-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี16:00-20:00F11115F11C46460W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายอำนวย ทีจันทึก
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสุกิจ บุญภูมิ
นางสาวหทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  02 ศุกร์16:00-20:00F11F11C46451W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายอำนวย ทีจันทึก
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายประพล จาระตะคุ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี36-35-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.