539308PHOTONICS
โฟตอนนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:00B5201B2C37334W    
  อังคาร13:00-15:00B5208(Active_L)B2C      
  พุธ09:00-12:00F11-301F11T      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสุกิจ บุญภูมิ
นายอำนวย ทีจันทึก
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
สอบประจำภาค: 8 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  02 จันทร์13:00-15:00B5201B2C38353W    
  อังคาร13:00-15:00B5208(Active_L)B2C      
  พุธ17:00-20:00F11-301F11T      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายอำนวย ทีจันทึก
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสุกิจ บุญภูมิ
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
สอบประจำภาค: 8 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  03 จันทร์13:00-15:00B5201B2C40355W    
  อังคาร13:00-15:00B5208(Active_L)B2C      
  ศุกร์17:00-20:00F11-301F11T      
  ศุกร์17:00-20:00B1133BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นายสมิง เติมพรมราช
นายอำนวย ทีจันทึก
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสุกิจ บุญภูมิ
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
สอบประจำภาค: 8 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.