539308PHOTONICS
โฟตอนนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:00B1127BC702842M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-301F11L      
  อังคาร15:00-17:00B1208BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์นา
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
นายณภัทร เสาทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  02 พุธ13:00-15:00B1127BC301515W    
  อังคาร17:00-20:00F11-301F11L      
  อังคาร15:00-17:00B1208BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์นา
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  03 พุธ13:00-15:00B1127BC30264W    
  ศุกร์16:00-19:00F11-301F11L      
  อังคาร15:00-17:00B1208BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์นา
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.