539305INNOVATION AND EMBEDDED SYSTEMS
นวัตกรรมและการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต2 (0-6-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 539302
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7C60555M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายเมธารักษ์ จอกพุดซา
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ
นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  02 ศุกร์13:00-16:00F11F11C60600M    
  อังคาร09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นางสาวหทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์
นายเมธารักษ์ จอกพุดซา
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ
นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.