539204ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 539202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-17:00B1140BC80782W    
  พุธ15:00-17:00B1141BC      
  ศุกร์09:00-12:00B5204B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
นายสำเริง สันทาลุนัย
นายธนกฤต ชัยวันดี
นายวีรวัฒน์ เจริญศิริ
นายศักดินันท์ แรมจันทึก
นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.