601109FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:601215
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00B1212BC1409050M    
อาจารย์: อาจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องฟ้า กองเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.