558303MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมพรีซิชั่น
หน่วยกิต8 (5-7-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์07:00-12:00B1212BC55541M    
  เสาร์13:00-16:00F11F11C      
อาจารย์: อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายโกวิทย์ แถมเกษม
นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี
นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง
นางสาวปภัสสร ตันติวงษ์
นายธนาคาร ศรีมะเริง
นายวิษณุกร สมิงทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สหวิทยาการ
  02 เสาร์07:00-12:00B1212BC553025M    
  เสาร์13:00-16:00F11F11C      
อาจารย์: อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายโกวิทย์ แถมเกษม
นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี
นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง
นางสาวปภัสสร ตันติวงษ์
นายธนาคาร ศรีมะเริง
นายวิษณุกร สมิงทอง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สหวิทยาการ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.