558303MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมพรีซิชั่น
หน่วยกิต8 (5-7-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์07:00-12:00B1212BC61610M    
  เสาร์13:00-15:00F11F11C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
นางสาวสุภารัตน์ ค้างสันเทียะ
อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร
นางสาวมนัญชยา ถาวรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-60-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สหวิทยาการ
  02 เสาร์07:00-12:00B1212BC61610M    
  เสาร์13:00-15:00F11F11C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
นางสาวสุภารัตน์ ค้างสันเทียะ
อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร
นางสาวมนัญชยา ถาวรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-60-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สหวิทยาการ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.