530464CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS
เทคนิคการก่อสร้างระบบอาคาร
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต5 (4-3-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ (หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-12:00B1119BC30300W    
  ศุกร์10:00-12:00B1132BC      
  อังคาร13:00-16:00B1141BL      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
ศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.